Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Školský rok 2006/2007 Školský rok 2007/2008 Školský rok 2008/2009 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2015/2016

Správy o činnosti školy

Školský rok 2006/2007

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007

 Správa je vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

Základné identifikačné údaje

 

Názov školy

Základná škola Divín

Adresa školy

Lúčna 8, 985 52 Divín

Telefón

047/4397315

E-mail

zsdivin@centrum.sk

Zriaďovateľ

Obec Divín

Adresa zriaďovateľa

Námestie mieru 654, 985 52 Divín

Telefón

047/4397301

E-mail

obecdivin@zoznam.sk

Vedúci zamestnanci školy

 

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľka

Mgr. Martin Samaš

047/4397315

 

zsdivin@centrum.sk

Zástupkyňa RŠ

Mgr. Aneta Zvarová

047/4397315

 

zsdivin@centrum.sk

Vedúca zariadenia školského stravovania

Marcela Machavová

047/4377833

 

 

Rada školy

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

Údaje o rade školy:

Rada školy pri ZŠ, Lúčna 8, 985 52 Divín bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19.3.2004. Zasadala pravidelne 4- krát v kalendárnom roku.

 

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Veronika Antonyová

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jarmila Balážiková

ostatní zamestnanci

Anna Sabolíková

zástupcovia rodičov

Jana Baranová

 

Andrea Šináľová

 

Zdenka Jediná

 

Marcela Jakubove

 

Bc. Silvia Zvarová

zástupca zriaďovateľa

Marcel Karman

 

Martin Marko

za výchovu a vzdelávanie

Mária Strečková

Poradné orgány školy

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradné orgány riaditeľa školy:

Pedagogická rada

Zasadnutia: 25. 09. 2006 - plán práce školy na školský rok 2006/2007

27. 11. 2006 - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok

26. 01. 2007 - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok

23. 04. 2007 - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok

21. 06. 2007 - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa - Jarmila Hadašová pomáhala riešiť problémy vo výchovno-vzdelávacom procese a profesijnej orientácii žiakov, spolupracovala s triednymi učiteľmi a vedením školy. Zabezpečovala prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberali starostlivosťou o deti - pedagogicko-psychologická poradňa a detské integračné centrum.

MZ a PK

- 4 zasadnutia

- tvorba časovo-tematických plánov

- začlenenie jednotlivých výchov do plánov

- riešenie problémov s výchovou a vzdelávaním slabo prospievajúcich žiakov

- výber talentovaných žiakov do súťaží a olympiád

- vyhodnotenie výsledkov žiakov v súťažiach a olympiádach

- vyhodnotenie MONITORU 9

- práca s integrovanými žiakmi a žiakmi s poruchami učenia a správania

- opatrenia na zlepšenie prospechu slabo prospievajúcich žiakov

- plán a realizácia exkurzií

 

Názov MZ a PK

Vedúci

MZ 1.- 4. roč.

Mgr. Anna Králiková

PK slovenský jazyk, občianska a etická výchova

Mgr. Alica Fridrichová

PK cudzie jazyky

Elena Mózerová

PK matematika, fyzika, technická výchova

Katarína Koporecová

PK výtvarná, hudobná a telesná výchova

Mária Burdejová

PK zemepis, prírodopis, chémia, dejepis

Jarmila Hadašová

PK špeciálne triedy

Ján Lehoťák

Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Počet žiakov školy: 356

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

špec.trieda I.

špec.trieda II.

Spolu:

počet tried

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

17

počet žiakov

22

35

17

22

57

51

47

35

42

12

16

356

z toho ŠVVP

1

 

 

 

2

 

1

1

1

12

16

34

z toho v ŠKD

10

16

9

5

4

 0

0

0

0

3

 0

47

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2006: 22/ počet dievčat - 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2006: 22/ počet dievčat -11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / počet dievčat -2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2007

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Špeciálna trieda

Spolu

Počet žiakov

0

0

4

0

4

42

4

54

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

3

0

4

19

7

4

13

50

prijatí

2

0

3

19

7

4

13

48

% úspešnosti

66,7

0

75

100

100

100

100

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikácia tried

 

Žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovne.

 

Trieda

Aj

D

Ev

F

Hv

Ch

M

Nv

Nj

Ov

PsP

PV

Prv

Pr

P

1. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A

 

 

abs.

 

abs.

 

2,35

abs.

 

 

abs.

 

2,35

 

 

2. B

 

 

abs.

 

abs.

 

2,33

abs.

 

 

abs.

 

2

 

 

3. A

2,35

 

abs.

 

abs.

 

1,88

abs.

 

 

abs.

abs.

 

 

1,82

4. A

2,80

 

abs.

 

abs.

 

2,57

abs.

 

 

abs.

abs.

 

 

2,38

5. A

3,00

2,50

abs.

 

1,50

 

2,83

abs.

3,09

 

abs.

 

 

2,00

 

5. B

2,53

2,63

abs.

 

1,44

 

3,00

abs.

3,83

 

abs.

 

 

2,70

 

6. A

3,21

2,58

abs.

2,16

1,33

 

3,29

abs.

3,90

1,62

abs.

 

 

2,50

 

6. B

2,88

2,85

abs.

2,59

1,67

 

3,26

abs.

4,01

2,59

abs.

 

 

2,33

 

7. A

2,87

2,08

abs.

2,68

1,54

 

3,00

abs.

2,62

2,00

abs.

 

 

2,48

 

7. B

2,69

2,30

abs.

2,61

1,41

 

3,04

abs.

3,29

1,82

abs.

 

 

1,83

 

8. A

3,85

2,16

abs.

2,38

1,52

2,72

2,94

abs.

2,44

1,11

abs.

 

 

1,96

 

8. B

2,55

2,18

abs.

2,18

1,24

2,82

3,00

abs.

3,50

2,47

abs.

 

 

2,05

 

9. A

3,39

2,36

abs.

1,86

1,23

3,83

3,32

abs.

2,75

1,95

abs.

 

 

2,29

 

9. B

3,17

2,20

abs.

1,85

1,55

3,15

3,05

abs.

2,50

1,90

abs.

 

 

1,95

 

Špeciálna trieda I.

 

 

 

 

1,00

 

1,81

 

 

 

 

 

 

 

1,00

Špeciálna trieda II.

 

1,56

 

1,89

1,31

1,67

1,75

 

 

1,44

 

 

 

1,44

 

 

 

Trieda

Sj

Spr

TchV

Tv

Vl

Vv

Z

1. A

 

 

 

 

 

 

 

2. A

2,47

1,00

 

abs.

 

abs.

 

2. B

2,50

1,00

 

abs.

 

abs.

 

3. A

1,88

1,00

 

abs.

1,88

abs.

 

4. A

2,61

1,23

 

abs.

1,88

abs.

 

5. A

2,53

1,30

1,10

1,67

 

1,73

2,63

5. B

3,03

1,29

1,59

1,51

 

2,33

2,92

6. A

2,91

1,12

1,45

1,20

 

1,50

2,91

6. B

3,19

1,20

1,67

1,52

 

1,37

2,89

7. A

2,50

1,20

1,37

1,62

 

1,79

2,29

7. B

2,65

1,04

1,14

1,27

 

1,82

2,13

8. A

2,80

1,00

1,00

1,50

 

1,77

2,16

8. B

3,06

1,53

1,24

1,71

 

1,82

2,29

9. A

2,91

1,14

1,19

1,64

 

1,41

2,27

9. B

2,65

1,20

1,00

1,55

 

1,40

2,25

Špeciálna trieda I.

2,60

1,09

 

1,10

 

1,00

 

Špeciálna trieda II.

2,06

1,00

 

1,00

 

1,44

1,44

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

 

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Znížená známka zo správania

 

 

 

 

 

 

2.st.

3.st.

4..st.

1. A

22

17

5

0

0

0

0

2. A

17

17

0

0

0

0

0

2. B

18

18

0

0

0

0

0

3. A

17

16

1

0

0

0

0

4. A

22

21

1

0

1

2

0

5. A

30

25

5

0

5

2

0

5. B

27

23

4

0

0

1

2

6. A

24

17

7

0

1

2

0

6. B

27

21

5

1

1

0

1

7. A

24

20

4

0

1

1

1

7. B

23

19

4

0

1

0

0

8. A

18

18

0

0

0

0

0

8. B

17

16

1

0

4

0

1

9. A

22

22

0

0

1

1

0

9. B

20

20

0

0

0

2

0

Špeciálna trieda I.

11

9

2

0

1

0

0

Špeciálna trieda II.

16

16

0

0

0

0

0

Dochádzka žiakov

 

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

1. A

22

2943

133,75

2664

121,09

279

12,68

2. A

17

1941

114,17

1941

114,17

0

0,00

2. B

18

1356

75,33

1302

72,33

54

3,00

3. A

17

1090

64,11

1090

64,11

0

0,00

4. A

22

2193

99,68

2115

96,13

78

3,54

5. A

30

3336

111,2

2990

99,6

346

11,53

5. B

27

2566

95,03

2161

80,03

405

15,00

6. A

25

3649

152,04

3567

148,62

82

3,41

6. B

27

3885

143,88

3744

138,66

141

5,22

7. A

24

2570

107,08

2283

95,12

287

11,95

7. B

23

2194

95,39

2131

92,65

63

2,73

8. A

18

1528

84,88

1516

84,22

12

0,66

8. B

19

2192

128,94

1971

115,94

121

13,20

9. A

22

3331

151,40

3217

146,22

114

5,18

9. B

20

2216

110,80

1932

96,60

284

14,20

Špeciálna trieda I.

12

1191

108,27

1052

95,63

139

12,60

Špeciálna trieda II.

16

2049

136,60

1920

128,00

129

8,60

Výsledky externých meraní

MONITOR 9

Dňa 13.3.2007 sa 42 žiakov našej školy  zúčastnilo celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov z matematiky a slovenského jazyka MONITOR 9  2007.Účasť bola 100%.

Pre 4 žiakov s so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bola vytvorená osobitná skupina.

Školským koordinátorom monitoru bola Jarmila Hadašová, výchovná poradkyňa.

Výsledky boli nasledovné:

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Monitor SJL

42

57,8%

Monitor MAT

42

49,4%

Učebné plány a učebné varianty

V školskom roku 2006/2007 sme postupovali  na prvom stupni podľa učebných plánov pre základné školy , s platnosťou od1.9.2003,variant 3 /jazykový/. Na druhom stupni  podľa učebných plánov  pre 5.-9. ročník variant 3. Špeciálne triedy postupovali podľa variantu A – pre žiakov s mentálnym postihom. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa učitelia riadili  učebnými osnovami a časovo-tematickými plánmi, ktoré si vypracovali v súlade so vzdelávacími štandardami. Aj v tomto školskom roku sme mali žiakov, ktorí pracovali podľa upravených učebných plánov na základe odporúčania PPP a DIC. Pri plnení tematických plánov  sme nezabúdali vo vyučovacom procese  na výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Riadili sme sa učebnými osnovami  Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Do tematických plánov vyučujúci zapracovali aj prvky enviromentálnej výchovy  a ochranu človeka a prírody.                        

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

2

1

1

2

2

2

2

2

16

Variant1.,2.,3.

variant 3 /jazykový/

variant 3 /jazykový/

variant 3  /jazykový/

variant 3  /jazykový/

variant 3

variant 3

variant 3

variant 3

variant 3

 

Nepovinné predmety

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

Práca s počítačom

prvý

1

1

Práca s počítačom

druhý

2

1

Práca s počítačom

tretí

1

1

Práca s počítačom

štvrtý

1

1

Práca s počítačom

piaty

2

1

Práca s počítačom

šiesty

2

1

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

1

22

1

Bežných tried

14

307

5

Špeciálnych tried

2

27

27

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

17

356

33

Zamestnanci

V školskom  roku 2006/2007 bolo  na našej škole zamestnaných spolu 38 zamestnancov.

 

Z toho je nepedagogických 12:

1.Anna Sabolíková – ekonómka

2.Zuzana Karlíková – hospodárka

3.Anna Valachová – upratovačka

4.Mária Komárová – upratovačka

5. Zuzana Jamnická – upratovačka

6.Katarína Kralinová – upratovačka

7.Marcela Machavová – vedúca ŠJ

8.Viera Hustinová – kuchárka

9. Viera Sárová – kuchárka

10. Drahoslava Mitterová – kuchárka

11. Miroslav Žilka – školník

12. Ladislav Vician – sezónny kurič

 

Pedagogických zamestnancov je 27:

1.Mgr. Marti SamašF-TchV

2.Mgr.Aneta Zvarová – pedagogika – geografia

3.Jarmila Hadašová – D – SJL

4.Elena Mózerová – NJ , vychovávateľka

5.Katarína Koporecová – F – M

6.Mgr.Ľudmila Štupáková – M – VV

7.Mária Burdejová – HV – JR

8.Mgr. Jarmila Balážiková – M – TchV

9.Mgr. Soňa Laurová – SJL – VV –EV

10.Mgr. Jana Jakubcová – M – SJL

11.Mgr.Helena Klimentová – TV – EV

12.Mgr.Pavel DrugdaPr – VV

13.Ing. Adriana Klimentová – CH – PP

14.Mgr. Alica Fridrichová – SJL – EV

15.Mgr. Janka Malčeková – AJ

16.Mgr. Anna Valachová – SJL-NV

17.Mgr. Veronika Antonyová – I. stupeň

18.Mgr. Anna Králiková – I. stupeň

19.Mgr.Dana Vranová – I. stupeň

20.Mgr.Eva Belková – I. stupeň

21.Mgr. Zuzana Kralinská – I stupeň

22.Ján Lehoťák – učiteľstvo pre špeciálne triedy

23.Alena Ružinská – učiteľstvo pre špeciálne triedy

24.Valéria Vatrtová – učiteľstvo pre MŠ

25.Dajana Fekiačová – vychovávateľstvo

26.Mgr. Ján Petrovčík –kaplán

27.Ondrej Oláh – asistent učiteľa

Aktivačná činnosť:

1.Petra Kelementová - pomocná  kuchárka

2.Štefan Jakab – správca telocvične

3.Ladislav Vician – pomocný údržbár

4.Monika Sýkorová – vrátnička

5.Katarína Majorošová - vrátnička

 

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

22

11

21

11

DPP

3

1

3

1

Znížený úväzok

1

0

0,04

0

ZPS

1

0

0,65

0

Na dohodu

2

0

0,04

0

Aktivačná činnosť

0

5

0

0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

23

24

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

1

0

1

spolu

2

25

27

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

3.A

AJ

2

4.A

AJ

2

5.A

Z

2

5.A

TchV

1

5.B

Z

2

5.B

TchV

1

6.A

Z

2

6.A

TV

2

6.B

Z

2

6.B

TV

2

6.B

TchV

1

7.A

TchV

1

7.B

OV

1

7.B

TV

2

7.B

TchV

1

8.A

TchV

1

8.B

TchV

1

9.A

TchV

1

9.A

OV

1

9.B

OV

1

Vzdelávanie zamestnancov

Riaditeľstvo školy sa snažilo podporovať študujúcich pedagógov, ktorí si rozširovali svoju odbornosť. Jedna pedagogická pracovníčka ukončila rozširujúce štúdium informatiky  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďalšia si dopĺňa vzdelanie o pedagogické minimum tiež na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Na Metodickom centre v Banskej Bystrici ukončili vzdelávanie štyri pedagogické pracovníčky  na témy „Populárna hudba v edukačnom procese“, „Výtvarné techniky“ a  „CABRIGEOMETRIA“.                                                                           Ďalšie vzdelávanie: na MPC v Banskej Bystrici pokračujú dve učiteľky                                                                                                                                                          -funkčné vzdelávanie – jedna učiteľka                                                                                                                                                                                                    -I. kvalifikačná skúška - jeden učiteľ                                                                                            

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

11

1

2.kvalifikačná skúška

0

0

štúdium školského manažmentu

1

1

cyklické vzdelávanie

4

2

rozširujúce

4

0

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

1

1

vysokoškolské pedagogické

18

1

vysokoškolské nepedagogické

2

0

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2006/2007 sa naša škola so svojím kultúrnym programom zúčastnila na viacerých akciách pre verejnosť v rámci obce aj mimo nej.

V mesiaci október naši žiaci so svojím programom pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" pozdravili našich občanov v klube dôchodcov.

Naši najmenší prváci boli slávnostne " pasovaní" do "cechu" žiakov .

Z príležitosti vianočných sviatkov sme pripravili kultúrne vystúpenie pre verejnosť v kultúrnom dome spojené s prezentáciou perníkov, ktoré vlastnoručne upiekli deti spolu so svojimi učiteľmi.

22.apríla sme zorganizovali akciu ku "Dňu Zeme" v rámci ktorej naši žiaci v spolupráci s obecným úradom a PZ Grúň vyzbierali nepotrebný odpad v pridelených lokalitách obce Divín.

V máji naši žiaci pri príležitosti „ Dňa matiek“ pozdravili svoje mamičky pestrím kultúrnym programom a tiež sa zúčastnili na váľaní májov v škole ale aj v obciach Divín a Mýtna.

Vyvrcholením celoročnej práce detí a pedagógov bola "Slávnostná akadémia pre rodičov a verejnosť", na ktorej bola odprezentovaná celá výchovno - vzdelávacia a mimoškolská činnosť našej školy spojená s kultúrnym programom a ocenením najlepších a najaktívnejších žiakov našej školy.

Naši prváci pri zápise do 1. ročníka ako pozornosť školy a informáciu pre rodičov dostávajú prezentáciu školy v elektronickej podobe na CD - nosiči a žiaci 9. ročníka, ktorí z našej školy odchádzajú dostávajú na CD - nosiči spracovaný album fotografií od 1.-9. ročník ako spomienku na ich pobyt a účinkovanie na našej škole.

 

 

Súťaže:

Okresná úroveň:

Súťaž

Umiestnenie

Biologická olympiáda kategória

účasť

Geografická olympiáda

4.m – 6.ročník,4.m -9.ročník

Chemická olympiáda

účasť

Matematická olympiáda

2.miesto-6.ročník,3.miesto-6.ročník,4.miesto-5.ročník

Pytagoriáda

2.miesto-6.ročník

Európa v škole

účasť

Hviezdoslavov Kubín

účasť

Športové súťaže

 

Volejbal chlapci

3.miesto

Volejbal dievčatá

2.miesto

Cezpoľný beh

4.miesto-chlapci

Stolný tenis

 

Malý futbal

3.miesto

Streľba zo vzduchovky

1.miesto-dievčatá                 3.miesto-chlapci

Výtvarné súťaže

 

Európa v škole

1.miesto

Vesmír očami detí

1.miesto

Vianočná pohľadnica

1.miesto

Zviera mutant

účasť

Máš len jeden život

1.miesto, 2.miesto

Hudobné súťaže

 

Slávik Slovenska

2.miesto,3.miesto

Lučenský vrabec

účasť

Iné súťaže

 

Požiarna súťaž

3.miesto

Zdravotnícka súťaž

účasť

Poľovnícka súťaž

1.miesto-regionálne kolo

 

 

 

Krajská úroveň:

Streľba zo vzduchovky

účasť

Matematická olympiáda

účasť

 

 

 

 

Celoslovenská úroveň:

 

Výtvarné súťaže

 

Kalokagatia Trnava

čestné uznanie, 3.miesto

Enviro súťaž

účasť

Bezpečnosť na cetách

účasť

Súťaž o zdraví

účasť

Návrh na žiacku knižku

účasť

Čo by som skúmal, keby som bol vedcom

účasť

Janko Hraško ešte žije

účasť

Marťanko

účasť

Ex libris

1.miesto, 2.miesto

Výročie SNP

čestné ocenenie

Poľovnícka súťaž

1.miesto

 

 

 

Iné akcie:

 

Literárne aktivity:

 

-tvorba časopisu Divínček

-divadelné predstavenie- Divadlo J. G. Tajovského - Dlhý, široký a bystrozraký

-bábkové divadelné predstavenie – No počkaj zajac- Divadlo Maska Zvolen

-divadelné predstavenie ABRAKADRAK- Divadlo Maska Zvolen

-exkurzia do miestnej knižnice

 

Dejepis, zemepis, prírodopis:

 

Exkurzia do Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom – 4. – 5. ročník

Geografická exkurzia po Slovensku – Čičmany – Rajecká Lesná – Žilina – Strečno – Kremnica – 8. ročník

Spoznávame flóru okolia obce Divín – 5.ročník

Spoznávame ekologickú stavbu okolia obce Divín – 8. ročník

Deň Zeme – likvidácia divokých skládok v okolí obce Divín

 

Telesná výchova:

 

-vianočný a veľkonočný turnaj vo vybíjanej  dievčat

-medzitriedny volejbalový a futbalový turnaj

-volejbal Lovinobaňa – Divín

-futbalový turnaj rómskych chlapcov proti ostatným chlapcom školy

-Dni športu – súťaže, štafetové hry...

-návšteva požiarnej zbrojnice v Lučenci

-plavecký výcvik – Vidiná – 5. – 6. ročník

 

Výtvarná výchova:

 

-výstava žiackych prác  v KD pre rodičov

-výzdoba KD ZŠ na Vianoce

-výstava žiackych prác CVČ Magnet

-kresba panelov v rámci projektu – náučný chodník – Tuhársky kras

-návšteva Novohradskej galérie v Lučenci

-výstav žiackych prác v budovách školy

-výstava plody jesene, tekvicové strašidlá a zhotovenie najoriginálnejšieho šarkana

-nástenná keramická mozaika – LOGO školy

-Lipové sochy – výstavka

 

Hudobná výchova:

 

-operetné predstavenie- Cigánske korenie – Banská Bystrica

-Kultúrny program na Vianoce, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, váľanie mája  a Slávnostná školská akadémia

-výchovný koncert Vianočné zvyky a tradície

 

Akcie v rámci protidrogovej prevencie:

 

 Po celý školský rok naše koordinátorky protidrogovej prevencie spolupracovali s CVPP v Lučenci a podieľali sa v spolupráci s triednymi učiteľmi na plnení úloh Národného  programu boja proti drogám. Pravidelne sa aktualizovala nástenka  venovaná boju proti drogám, organizovali sa výchovné aktivity, ktoré žiaci plnili na hodinách etickej výchovy. Na I. stupni využívali triedne učiteľky publikáciu  Nenič svoje múdre telo a na II. stupni Ako poznám sám seba. Vyučujúce etickej výchovy realizovali program Cesta. Naše staršie žiačky boli preškolené prostredníctvom  programu PEER a ako aktivistky  pracujú v oblasti protidrogovej tematiky s mladšími žiakmi našej školy.     Aj v tomto školskom roku sme využili ponúkané aktivity  z CVPP v Lučenci.

 

Iné akcie:

 

-pečenie medovníkov

-tanečný kurz pre žiakov 9. ročníkov

-otvorenie náučného chodníka Tuhársky kras

-fašiangový karneval

-príchod Mikuláša

-MDD

 

Relácie do školského rozhlasu:

 

Medzinárodný deň boja protidrogovej závislosti

Deň učiteľov – narodenie J. A. Komenského

Deň Zeme

Svetový deň výživy

Svetový deň bez tabaku

Deň ľudských práv

Deň narcisov

Svetový deň rodiny

 

Školské výlety:

 

Nízke Tatry – 8.A trieda

Kremnica – 5.A,B trieda

 

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

A) Dlhodobé

Naša škola aj tento školský rok pokračovala v plnení projektu Zdravá škola. V rámci jednotlivých aktivít sme kládli dôraz na výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu. Organizovali sme aktivity športového zamerania - volejbalový turnaj, turnaj vo vybíjanej, stolný tenis, futbalové turnaje ako aj rôzne vychádzky do prírody. Dbali sme o skrášľovanie priestorov školy a okolia. Dopĺňali a starali sa o kvetinovú výzdobu tried a škôl. V spolupráci s Ligou proti rakovine sme sa zapojili do akcie "Deň narcisov". Na II. stupni žiaci súťažili o najčistejšiu triedu. Zbierali sme druhotné suroviny - papier a ekopaky. Poznávali na vychádzkach liečivé rastliny a stromy.

Tiež sme úspešne pokračovali v projekte Infovek. V rámci projektu Digitálni štúrovci sme v septembri pokračovali v realizácii kurzov pre verejnosť.

B) V školskom roku 2006/2007 boli školou vypracované projekty:

Neúspešné:

KONTOORANGE - Školy pre budúcnosť - sedem projektov, ktoré boli zamerané na netradičný spôsob vyučovania.                              Ekopolis- Ľudia pre stromy, ktorý bol zameraný na revitalizáciu školského areálu.                                                                               V rámci ochrany životného prostredia sme vypracovali projekt PROENVIN.

Projekty vyhlásené  Ministerstvom  školstva :

Zdravá škola, Otvorená škola - oblasť športu, Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ

Úspešné:

 ENVIROPROJEKT - zameraný na enviromentálnu výchovu žiakov ZŠ - triedenie odpadu. S jeho realizáciou začíname v mesiaci           september 2007.

Ďalší úspešný projekt bol Náučný chodník Tuhársky kras, ktorý bol slávnostne otvorený 1.6.2007

C/ Projekty, ktoré boli podané ale zatiaľ nie sú známe ich výsledky:

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, IKT - otvorená škola, Elektronizácia zariadení školského stravovania a projekt Búranie komunikačných bariér pre žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia.

 

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:13.03.2007

Druh inšpekcie: Štátna školská inšpekcia . Kontrola priebehu realizácie MONITOR-a 9/2007

Závery:

Pokyny pre administráciu testov MONITOR-a 9/2007 boli v základnej škole dodržané. Priestory na testovanie boli vhodne pripravené, odporúčaný časový harmonogram testovania bol dodržaný. Počas testovania sa nevyskytli rušivé momenty. Ustanovenie náhradných administrátorov v deň testovania neovplyvnilo priebeh testovania.

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky

Škola má dve budovy a školský areál. V prvej budove, ktorá má prízemie a poschodie je 11 učební / z toho jedna jazyková/,dva kabinety a zborovňa. Vyučujú sa tu žiaci I. stupňa a špeciálnych tried a je tu umiestnený aj ŠKD. V druhej budove je prízemie a poschodie. Je tu spolu 15 učební / z toho 5 odborných – školské dielne, učebňa chémie, dve počítačové učebne, cvičná kuchynka / 8 kabinetov, knižnica     a archív. Súčasťou školy je aj zborovňa, ambulancia zubného lekára, telocvičňa, školská kuchyňa, jedáleň, bufet a kotolňa. Areál školy je priestranný vysadený drevinami a ozdobnými kríkmi.

Pri škole je ihrisko s bežeckou dráhou, ktoré využíva aj obec.

Materiálno-technické podmienky

a/Vyučovanie cudzích jazykov

-vhodné učebnice

-obrázkový materiál, CD, videoprehrávač, televízor, prehrávač na CD, výukové programy

b/Vyučovanie ostatných predmetov

- pomerne dobre vybavené kabinety pomôckami /F, CH, Z, D, Pr/

c/Zavedenie IKT do vyučovania

-počítačová učebňa I. /10 žiackych počítačov, 1 učiteľský, tlačiareň, skener/

-počítačová učebňa II. /10 žiackych počítačov,1 učiteľský ,tlačiareň/

-netebook a dataprojektor

-pripojenie na internet

-tri počítače pre učiteľov

Iné technické zariadenia: 2 kopírky, digitálny fotoaparát, farebná tlačiareň

d/telesná výchova a šport

-telocvičňa, všešportové ihrisko s bežeckou dráhou

-kabinet - základné vybavenie pre vyučovanie telesnej výchovy

V tomto školskom roku sa podarilo vylepšiť materiálno - technické podmienky takto:

svojpomocne /školník, pracovníci v rámci aktivačnej činnosti/

-vymaľovanie ŠKD, šatní v telocvični, dvoch tried, počítačovej učebne, oprava náterov chodieb, náter okien na jednej triede

-oprava nábytku / stoličky, skrine/

dodávateľským spôsobom

-rekonštrukcia triedy pre prvákov

nákup nábytku

-nábytok pre žiakov 1.triedy

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti školy

 

Príjmy

 

Položka

Rok 2006

a/Dotácie

-prenesený výkon

/normatív/

 

9 370 000

Originálne kompetencie

-školská jedáleň

-školský klub

 

   684 000

   510 000

Ostatné

-vzdelávacie poukazy

-dopravné

-asistent

 

   218 000

   241 000

   106 000

Spolu

11 129 000

b/Vlastné príjmy

-základná škola + akt.práce

-školský klub

-školská jedáleň

 

30 962

12 540

285 831

Spolu

329 333

 

 

 

Výdaje

 

 

Rok 2006

Položka

Pren. výkon

Šk. klub

Šk. jedáleň

610 - Mzdy

5 797 581

326 053

499 590

620 - Odvody

2 019 266

114 494

173 922

630 - Tovary a služby

1 553 153

   48 202

322 767

640 - Transfery

 

   33 791

 

Spolu bežné výdavky

9 370 000

522 540

996279

700 – Kapitálové výdavky

   762 063

   261 800

 

  63 552

Výdavky spolu

10 393 863

522 540

1 059 831

 

 

Poplatok rodičov do ŠKD                                                             12 540,- Sk            

Použitie: spotrebný materiál pre prácu žiakov                             12 540,- Sk

 

Vzdelávacie poukazy

-dotácia                                                                                          218 000,- Sk

POUŽITIE

Mzdy a odvody vedúcim krúžkov:                                               147 099,-Sk 

Spotrebný materiál:                                                                          71 621,-Sk

/ dva počítače, volejbalové lopty, volejbalová sieť, DVD pre ŠKD, hry, lopty a iný materiál pre ŠKD, spotrebný materiál pre činnosť krúžkov/

 

Aktivačná činnosť                                                                            9 495,- Sk

POUŽITIE

-podľa pracovného zámeru – čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, farby, štetce, fúrik, hrable, motyka, kupa, poistenie, strava.....

 

 Príspevky na hmotnú núdzu

Štipendiá                                                                                           115 300,-Sk

Učebné pomôcky                                                                              109 641,-Sk

Príspevok na stravu                                                                          202 176,-Sk

Spolu :                                                                                             427 117,-Sk

 

 

ZŠ 630 v položkách: / v tis./

 

-cestovné                                      10 000,-Sk

-elektrina                                    130 000,-Sk

-plyn                                          928 000,-Sk

-voda                                            37 000,-Sk

-poštovné                                    18 000,-Sk

-interiérové vybavenie                 66 000,-Sk

-výpočtová technika                   73 000,-Sk

-materiál                                     62 000,-Sk

-knihy                                        14 000,-Sk

-údržba                                      20 000,-Sk

-služby                                    195 000,-Sk

 

                                                                                   

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím IKT a posilnenie výchovnej funkcie školy

1.Pozornosť sme sústredili na kvalitu riadenia pedagogického procesu, plánovanie, dodržiavanie učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

2.Rozširovali sme u žiakov vedomosti v oblasti IKT, a to už od 1. ročníka v podobe nepovinného predmetu - práca s počítačom, ako aj využívanie výukových programov na ostatných vyučovacích hodinách pri výučbe rôznych predmetov.

3.Snažili sme sa predchádzať rasizmu a prejavom intolerancie.

-rómsky asistent pomáha pri spolupráci školy a rómskych rodín

-2 rómske deti získali základné vzdelanie a pokračujú na stredných odborných učilištiach

4.Zdravotná výchova

Svetový deň zdravia - relácia do školského rozhlasu

S jabĺčkom na desiatu  -akcia pre žiakov I. stupňa

Protidrogová prevencia - školenia koordinátorov, zapracovanie do časovo-tematických plánov, spolupráca s CVPP v Lučenci - aktivity pre žiakov

5.Enviromentálna výchova

Deň Zeme - likvidácia divokých skládok v okolí obce Divín

Zber papiera a EKOPAKOV

Silné stránky školy

-vybavenie školy IKT

-kvalifikovanosť učiteľov

-dobré výsledky v predmetových olympiádach, športových, výtvarných a speváckych súťažiach

-príprava žiakov 9. ročníkov a ich umiestnenie na stredné školy

-zapájanie sa do projektov

-oblasť mimovyučovacích a voľnočasových aktivít žiakov

Príležitosti

-vnútorná diferanciácia žiakov na hodinách matematiky a slovenského jazyka

-rozšírené vyučovanie cudzích jazykov

-využívanie výukových programov a tvorba projektov

-získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov

Slabé stránky školy

1.Zvyšujúci sa počet žiakov zo sociálne málopodnetného prostredia, nezáujem žiakov a ich rodičov

o vzdelávanie, zlá dochádzka

Návrh opatrení:

-predvolávanie a pohovory s rodičmi, zápisnice z pohovoru s rodičmi -zodpovední triedni

učitelia

-na prvých RZ v šk. r. 2007/2008 oboznámiť rodičov s Vnútorným školským poriadkom,

osobitne zdôrazniť spôsob ospravedlňovania žiakov- zodpovední - triedni učitelia

-zlepšiť spoluprácu s obecnými úradmi a s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci                                                                   -zodpovední vedenie školy, výchovný poradca

-priebežná kontrola dochádzky - zodpovední triedni učitelia

2.Zhoršujúce sa správanie žiakov - poškodzovanie školského majetku, neskoré príchody na vyučovacie hodiny, nerešpektovanie pokynov    a príkazov, opakované zabúdanie učebných pomôcok, vulgárne vyjadrovanie...

Návrh opatrení:

-oboznámenie žiakov preukázateľným spôsobom s Vnútorným školským poriadkom - zodpovední: triedni učitelia

-priebežná kontrola pedagogických dozorov počas prestávok - zodpovední: vedenie školy

-v každom porušení školského poriadku informovať zákonného zástupcu žiaka, robiť

zápisnice- zodpovední: triedni učitelia, všetci vyučujúci

3.Zvyšujúci sa počet individuálne integrovaných žiakov a žiakov s poruchami učenia

Návrh opatrení:

-dôsledne vypracovať individuálne plány pre integrovaných žiakov na základe informácií

a odporúčaní PPP a DIC – všetci vyučujúci

-vytvárať vhodné materiálne podmienky pre integrovaných žiakov a žiakov s poruchami

učenia a správania – vedenie školy

Riziká

1.Klesajúci počet žiakov - klesajúca pôrodnosť, odchod žiakov na 8-ročné gymnáziá

Návrh opatrení:

-propagácia a prezentácia školy na verejnosti - zodpovední: vedenie školy

-vytváranie tried so špecifickým zameraním - zodpovední: vedenie školy

-dobrá spolupráca so školami zo spádových obcí - zodpovední: vedenie školy

2.Údržba a materiálne zabezpečenie školy, nedostatočný rozpočet

Návrh opatrení:

-v prípade ponuky pracovať na projektoch zameraných na rekonštrukciu, údržbu

a modernizáciu školy - zodpovední: vedenie školy

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2006/2007 končilo 9. ročník 42 žiakov. Na gymnáziá boli prihlásení 4 žiaci. V prvom kole boli prijatí traja žiaci. Jeden žiak nebol prijatý. Na SOŠ bolo prijatých 19 žiakov, na SOU 7 žiakov, na OU 4 žiaci a na iné školy 13 žiakov.1 žiačka sa zúčastnila prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium, na ktoré bola prijatá.

Vysoká úspešnosť prijímania žiakov na SŠ bola ovplyvnená aj pomerne dobrými výsledkami žiakov 9. ročníka v Monitore 9 2007.

O uplatnení žiakov na pracovnom trhu po skončení SŠ, resp. vysokej školy, nemáme objektívne podklady.

Voľnočasové aktivity

Aj v školskom roku 2006/2007 sa opäť na školu dostali vzdelávacie poukazy, ktoré dostal každý žiak a mohol si ho podľa záujmu uplatniť v niektorom krúžku. V škole pracovalo 17 krúžkov, do ktorých bolo zapojených 273 žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

V ŠKD bolo prihlásených 47 detí. Činnosť bola zameraná na aktívny oddych po vyučovacom procese – vychádzky do prírody, športovo – rekreačná činnosť na ihrisku a v parku,                  loptové hry, počúvanie a ilustrácie rozprávok, príprava kultúrnych programov, súťaže, príprava detí na vyučovanie.

V tomto školskom roku začal na škole svoju činnosť aj detský parlament.

Prehľad otvorených krúžkov s ich vedúcimi:

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Meno vedúceho krúžku

INTERNET

18

Mária Burdejová

Krúžok informatiky pre 9.ročník

12

Mgr. Martin Samaš

Malý ochranca prírody

12

Mgr.Veronika Antonyová

Maškrtník

13

Mgr. Anna Králiková

Poľovnícky krúžok

29

Mgr.Pavel Drugda

Vybíjaná

17

Mgr. Helena Klimentová

Rómček

12

Ján Lehoťák

Spevácko - tanečný krúžok

16

Dana Vranová

Spevácko-pohybový krúžok

12

Valéria Vatrtová

Školský klub detí

12

Dajana Fekiačová

Tanečno-dramatický krúžok

21

Mgr. Eva Belková

Tanečný krúžok

14

Mária Burdejová

Tanečný rómsky krúžok

12

Alena Ružinská

Tvorba časopisu Divínček

12

Mgr. Jana Jakubcová

Včielky a vĺčatá / skautský / krúžok

12

Mgr.Anna Valachová

Volejbal

18

Mgr.Janka Malčeková

Volejbal - chlapci

17

Mgr.Pavel Drugda

Spolupráca školy s rodičmi

Pri našej základnej škole pracuje výbor rodičov vo forme Rodičovského združenia. Spolupráca školy s výborom je veľmi dobrá. Rodičia žiakov sa môžu informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí na rodičovských schôdzkach 4-krát do roka ale aj v rámci vopred dohodnutých individuálnych konzultácií. Na rodičovských schôdzkach sa riešili hlavne výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, aktivity školy, výsledky žiakov v mimovyučovacích aktivitách, správanie...V priebehu roka škola organizovala množstvo aktivít pre rodičov   a žiakov, napr.: Zimné radovánky, Deň matiek, školská akadémia.....

Spolupráca  s inými inštitúciami

Zriaďovateľ: Obec Divín

CVČ Magnet: Organizovanie predmetových  súťaží, olympiád a iné výchovno – vzdelávacie aktivity  pre školy

Miestna knižnica: besedy o knihách

Kultúrne stredisko: organizuje v spolupráci so ZŠ výchovné koncerty, divadelné predstavenia, možnosť prenajať sálu  na akcie školy

Pedagogicko – psychologická poradňa, Detské integračné centrum: spolupráca  v rámci integrácie žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania

Obecný úrad Mýtna, Píla, Ružiná a Tuhár

Záver

Vypracoval: Mgr. Aneta Zvarová

V Divíne, 27. septembra 2007

Správa bola prerokovaná  a schválená na pedagogickej rade dňa: 2.10.2007

.