Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk AJ5
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ ANZ
Anglický jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyuč. cudz. jaz. ANR
Angličtina hrou AHR
Biológia BIO
dejepis DJZ
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
fyzika FY6
fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá matematika HRM
hudobná výchova HUV
chémia CHE
Chémia CMP
Informatická výchova IFV
Informatická výchova INV
Informatika INF
Informatika INF
Loptové hry LOH
matematika MA5
Matematika MAT
Mimočítankové čítanie MIC
Mladý informatik MIA
MZ - ŠKD MZ - ŠKD
MZ I. - IV. ročník MZ
náboženská výchova - katolícka NBK
náboženská výchova - evanjelická NBE
nemecký NJJ
nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
občianska výchova OBV
občianska výchova pre 6. - 9. roč. ZŠ OB6
PK -Špeciálne triedy PK - špec.
Poznaj a chráň PJH
Práca s počítačom PsP
pracovné vyučovanie PVC
Praktikum z fyziky FYP
prírodopis PRI
prírodoveda PDA
prvouka PVO
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Rodinná výchova RDV
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností Rsakz
Ruský jazyk ako druhý predmet 2RJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra SJaL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Športové hry SPH
technická výchova pre 5. až 9. ročník VHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Tvary umenia TYU
Tvorivá dramatika TDA
Tvorivé písanie TOF
Umenie očami detí UMD
Varenie VRE
vecné učenie VUC
Virtuálny svet VRS
vlastiveda VLA
výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova ZTV
zemepis ZEM
zemepis pre 5. - 9, roč. ZŠ ZZM

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018