Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Profil školy História školy Dokumenty školy Prázdne tlačivá Informácie pre budúcich prvákov Aktuálne informácie pre rodičov Sponzori školy Konzultačné hodiny Rozvrh hodín a krúžkovej činnosti Organizácia vyučovania Ponuka krúžkov 2013-2014 Aktivity školy 2012-2013

INFORMÁCIE A DOKUMENTY

Profil školy

Vízia našej školy

„Moderná a otvorená škola, ktorá preferuje rovnosť šancí.“

Táto vízia zabezpečí rozvoj našej školy v dlhodobom časovom horizonte. Naša spoločnosť po vstupe do EÚ a v súlade s novou reformou školstva potrebuje mladých ľudí, tvorivých, flexibilných a vzdelaných, ktorí sú zodpovední za svoju prácu i sami za seba. Naša škola by mala byť školou modernou, čo znamená, že by mala byť moderná  jednak z pohľadu uznávaných hodnôt, stanovených cieľov, obsahov, štýlu riadenia  výchovno- vzdelávacieho procesu / foriem, metód a prostriedkov práce /, informatizácia – posilnenie digitálnej gramotnosti, koncepcia vyučovania cudzích jazykov, zručnosti naučiť sa učiť, tímovo pracovať a využívať inovatívny didaktický materiál a rozvíjať kľúčové kompetencie.

Meradlom takejto školy je spokojnosť klientov, napĺňanie očakávaní žiakov, rodičov, zamestnancov, zriaďovateľa a štátu. Škola by mala byť otvorenou k všestrannej komunikácii s vnútorným i s vonkajším okolím. Mala by prevládať spolupráca, partnerstvo, iniciatíva, národné a rozvojové projekty a činnosť v rôznych organizáciách. Ponuka služieb v oblasti vzdelávania, kultúry a športu pre širšiu komunitu. Mala by preferovať rovnosť šancí pre všetkých žiakov – nadaných, žiakov so ŠVVP i žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia a poskytovať im  výchovné a kariérové poradenstvo.

 

Zameranie školy.

Zameranie školy vychádza  z výchovných a vzdelávacích potrieb žiakov, z kvalifikovanosti pedagogického zboru a je v súlade s cieľmi základného vzdelania.

Škola má niektoré špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania,

ktoré ju odlišujú od ostatných škôl, a tým dochádza k jej profilácii. Vychádzame z toho, že u každého žiaka môžeme nájsť oblasť, v ktorej môže vyniknúť a byť úspešný. Chceme, aby  každý náš žiak mohol zažiť úspech a mal pocit, že je v niečom dobrý.

Názov ŠKOLA PRE VŠETKÝCH  vyjadruje základnú myšlienku nášho vzdelávacieho programu a úzko súvisí s víziou školy. Naším cieľom je pripraviť žiakov s čo najširším všeobecným rozhľadom, jazykovo a odborne vybavených k ďalšiemu uplatneniu v bežnom živote a pri ich ďalšej profesionálnej orientácii. Školský vzdelávací program kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca.

 

 

Škola sa zameriava na:

v jazykovú vybavenosť žiakov v materinskom a cudzom jazyku

v prácu s informačno-komunikačnými technológiami

v regionálnu výchovu

v enviromentálnu výchovu

v zdravý životný štýl

v prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

naplnenie volného času detí širokou ponukou krúžkov