Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Projektové vyučovanie - niečo nové ? projektové vyučovanie v šk. roku 2007/08 projektové vyučovanie v šk. roku 2008/09 projektové vyučovanie v šk. roku 2009/2010 Projektové vyučovanie na hodinách geografie

Projektové vyučovani

Projektové vyučovanie - niečo nové ?

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

„Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten, kto vie, čo je potrebné.“ (Ezop)

Výchovno vzdelávací projekt je integrované vyučovanie, ktoré stavia pred žiakov jeden alebo viac konkrétnych úloh z bežného života. K splneniu  tejto úlohy potrebujú vyhľadať veľa nových informácii, spoluracovať v tíme, vedieť organizovať svoju prácu v čase a priestore, zvoliť iné riešenie v prípade chýb a formulovať svoj vlastný názor. Žiaci môžu pracovať na projektoch individuálne, v dvojiciach, trojiciach alebo v skupinách. V kooperatívnom vyučovaní žiaci prezentujú vzájomnú pomoc,  toleranciu, formulujú vlastné myšlienky, chápu myšlienky druhých, reagujú na požiadavky druhých, hodnotia. Učiteľ vystupuje v roli koordinátora. Brainstorming prebieha v stanovenom čase a skupina hľadá rôzne riešenia  problému a analyzuje  prácu.
Okrem osnov predpísaného učiva majú žiaci možnosť poznať viac aj samých seba, svoje schopnosti a možnosti. Ich práca v škole nie je samoúčelná, pretože výsledky projektov majú konkrétnu užitočnú podobu, čo vyvoláva u žiaka pocit zodpovednosti a pomáha k rozvoju kľúčových kompetencií. Škola sa stáva súčasťou reálneho života, ponúka žiakom zážitok nových situácii a životných rolí a rozvíja manuálne zručnosti žiakov a ich sociálne a komunikačné schopnosti.

Projekty zvyšujú efektivitu vyučovacieho procesu, motivujú žiakov a podporujú spoluprácu všetkých pedagógov a žiakov.      

Organizácia a typy projektov:

Projekty vytvárajú rámec obsahu vyučovania triedy, ročníka i celej školy. Formy projektov sú triedne, ročníkové (krátkodobé, dlhodobé) a celoškolské (tiež krátkodobé i dlhodobé).

Organizačné fázy projektu:

v    spoločná príprava tímu pedagógov príslušného ročníka, prejednanie tém, úloh a spôsobov organizácie práce

v     zoznámenie žiakov s plánovanými úlohami a spôsobom práce

v     rozdelenie žiakov do skupín, príprava pomôcok

v    samotná práca na projekte

v    hodnotenie, sebahodnotenie a prezentácia výsledkov projektov

v     umiestenie prác v priestoroch školy alebo triedy, prípadne na webových stránkach, využitie na hodinách ...


DALTONSKÉ BLOKY 

„Skôr študent  chodil do školy, ktorá mu stále niečo vnucovala. Dnes chodí do školy, aby uspokojil prirodzenú potrebu vlastného rozvoja.“

                                                         Helena Parkhurstová, autorka Daltonského plánu

Daltonský model vyučovania dáva žiakom možnosť pracovať samostatne, pri práci plnia úlohy v stanovenom čase čo ich vedie k samostatnosti a zodpovednosti a podporuje rozvoj kľúčových kompetencií. Sami rozhodujú o potrebnom čase, ktorý potrebujú pre riešenie jednotlivých úloh a činností. Môžu si slobodne voliť pracovné miesto a pracovné tempo. Učiteľ má možnosť vytvoriť v triede atmosféru, ktorá poskytuje  priestor pre  iniciatívu a nápady  a v žiakoch vyvoláva pocit  slobody a  radosť z tvorivej práci.

Cieľom je viesť deti k  zodpovednosti, samostatnosti a vzájomnej spolupráci. Daltonský model vyučovania vychádza:

v     z individualizovaného vyučovania, ktoré rešpektuje osobnosť žiaka a potvrdzuje, že všetci žiaci rovnakého veku sa neučia rovnako, ale dôležité sú podmienky v ktorých sa učia a možnosť pracovať vlastným tempom, získať priebežne spätnú väzbu o svojej práci a individuálnu pomoc pri problémoch

v    z otvoreného vyučovania, ktoré znamená netradičné usporiadanie triedy,  zmenu atmosféry triedy, pracovné kútiky pre samostatnú prácu, netradičnú organizáciu práce, slobodne volenú prácu, denné a týždenné plány a  projekty.

v     zo skupinovej práci, ktorá umožňuje žiakom prehlbovať svoje vedomosti na jednotlivých predmetoch. Jej súčasťou sú aj rôzne zábavné úlohy, rozširujúce cvičenia, práca s informáciami na riešenie ktorých je potrebná spolupráca detí v skupinách a ich vzájomný rešpekt.

Daltonské dielne -  žiaci si sami zvolia úlohy, miesto pre prácu, pomôcky ale aj

 s kým budú spolupracovať, čo pozitívne pôsobí na utváranie osobnosti žiaka.


DALTONSKE_VYUCOVANIE__2009.ppt