Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Búranie komunikačných bariér Buďme zdraví a cíťme sa bezpečne Pomôžme vyrásť ING Šanca pre deti Škola, ktorej to myslí rogram Zelená škola Nádácia Orange - Matika a slovenčina randia na výtvarnej Nadácia Orange - Žijeme zdravo VÚC BBSK „Za dobré výsledky spoznaj krásy Slovenska“ Nadácie Orange - Naše problémy - hlavná téma vyučovania KONTO ORANGE 2006 - Naša trieda žije Digitálne štúrovstvo 2006 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007 Enviroprojekt - HRÁME SA S ODPADOM 2007 Maľovaním poteš seba aj iných - KONTO ORANGE 2007 Jazykové laboratórium 2008 Elektronizácia a revitalizácia školských jedální 2008 Otvorená škola - šport 2008 SEPARUJTE S HUGOM - KONTO ORANGE - Malí a veľkí kamoši Enviroprojekt - Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009 Projekt VÚC BBSK : „Obnovme si priestory našej školy“ Mesiac komunikačných technológií

PROJEKTY

Búranie komunikačných bariér

 

 1. Cieľ projektu:

Projektom chceme odstrániť bariéry v komunikácii, bežné pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých na našej škole evidujeme 110, z celkového počtu 292 žiakov. Prvou bariérou je bariéra jazyková – deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (prevažne z marginalizovaných rómskych komunít) prichádzajú do školy bez znalosti slovenského jazyka, čo sa podpisuje pod ich neúspech v škole. Ďalšou bariérou v sociálne znevýhodnenom prostredí je bariéra medzi školou a domácim prostredím – napr. rodičia často ani nevedia, do ktorej triedy dieťa chodí, nepomáhajú mu s domácimi úlohami, nevedia, aké má učebné osnovy a o dianie v škole sa všeobecne málo zaujímajú. Na tieto bariéry doplácajú hlavne deti, čo ich diskriminuje v spoločnosti a obmedzuje v ich profesijnom živote. Zriadením IKT miestnosti - čitárne im poskytneme priestor a možnosť zvýšiť si čitateľskú gramotnosť a zlepšiť tým vyhliadky pre budúcnosť. K tomu sme zvolili využiť modernú formu e-vzdelávania – pomocou výukových programov na štúdium slovenského jazyka a literatúry. Čitáreň im zároveň poslúži ako miesto, kde sa budú môcť po vyučovaní venovať samoštúdiu, keďže doma im tento priestor často chýba. Čitáreň bude slúžiť aj ako knižnica, kde budú môcť nájsť nielen knižky od známych autorov, ale aj knižky s rómskou tematikou, rómske rozprávky a pod. Jednou z plánovaných aktivít v Čitárni je aj sprístupniť ju verejnosti a organizovať besedy a čítania z diel.

Cieľom projektu je:

 • Vytvorenie špecializovanej IKT učebne pre rozvoj čitateľskej gramotnosti 110 sociálne znevýhodnených, prevažne žiakov z marginalizovaných rómskych komunít zamerané na e-vzdelávanie
 • Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov inováciou vyučovania slovenského jazyka a literatúry pomocou e-vzdelávania – používaním online systému na štúdium slovenského jazyka a literatúry (neznalosť slovenčiny je často jednou z príčin, prečo sú často odsúvané na okraj spoločnosti); zlepšenie perspektívy pre ich budúcnosť skvalitnením vyjadrovacích schopností, a teda búranie prvej z bariér
 • Inovácia aktivít v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry názornejšou metódou použitím dataprojektora a didaktického systému, vhodného pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia kvôli lepšej názornosti – vytvorenie metodickej pomôcky pre výučbu slovenského jazyka a literatúry, tvorba a vlastná prezentácia projektov
 • Využitie IKT miestnosti pre sociálne znevýhodnených žiakov ako čitáreň – čajovňa, poskytnutie priestoru pre ich samoštúdium, robenie si domácich úloh, keďže tento priestor im často v domácnostiach chýba
 • Využívanie Čitárne pre verejnosť – ako počítačová miestnosť, knižnica, miesto pre relax, čítanie a besedy

 

 1. Charakteristika projektu: 

 

Na našej škole máme 292 žiakov, z toho je 110 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo je viac ako 1/3 žiakov. Pre tieto deti chceme zriadiť počítačovú učebňu na zvýšenie IKT zručností a vybaviť ju softvérom slovenského jazyka pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti. Miestnosť - čitáreň bude vybavená 7 mobilnými notebooky, ktoré plánujeme dokúpiť v rámci projektu.

Projekt začneme zabezpečením technického vybavenia miestnosti. Miestnosť bude vybavená 7 notebookmi. Ďalej budú k dispozícii výukové programy, ktoré v rámci projektu zakúpime. Tento online systém obsahuje súbor rôznych cvičení, nadväzujúcich na učebné osnovy pre žiakov 5.-9.ročníka ZŠ; jedná sa o gramatické cvičenia, diktáty, úlohy na dopĺňanie hlások, počúvanie, úryvky z literárnych diel apod.

Miestnosť bude vybavená aj dataprojektorom, ktorý je výbornou názornou pomôckou pre rómske deti v rámci ich učenia sa. Tieto deti častokrát doma nikdy nečítali nahlas, čo vedie k nesprávnej výslovnosti aj strachu hovoriť nahlas pred spolužiakmi. Spoločné čítanie pomocou dataprojektora a premietanie úloh na plátno zjednoduší ich učenie sa, čím budeme pracovať na odbúraní ďalšej komunikačnej bariéry medzi samotnými deťmi v triede.

Okrem technického vybavenia bude miestnosť zariadená odlišne od ostatných učební. Deti si sami vymaľujú túto čitáreň, čím prispejeme k ich pocitu spoluzodpovednosti za tieto priestory. V čitárni bude ďalej 5 kresiel / stoličiek na pohodlné posedenie a čítanie. Na rovnaký účel zakúpime cca 10 vankúšov, aby deti mohli spolu sedieť v kruhu, na zemi a čítať si z kníh v knižnici. V čitárni umiestnime police s knižkami,  v ktorých si žiaci môžu listovať a učiť sa z nich. K dispozícii budú mať aj čajový set na občerstvenie a nástenku na odkazy.

Čitáreň bude príjemným miestom v našej škole, kde si budú môcť sociálne znevýhodnené deti zdokonaliť svoju čitateľskú gramotnosť, počítačové zručnosti, prečítať si knižky či porozprávať sa so spolužiakmi. Miestnosť bude samozrejme prístupná aj ostatným  žiakom školy, aby sme deťom umožnili spoločne sa vzdelávať a predišli tak akejkoľvek diskriminácii.

Čitáreň bude popoludní prístupná verejnosti pre organizovanie besied, čitateľské kluby, organizovanie počítačových kurzov, kurzov spisovnej slovenčiny apod. Účasť na kurzoch ponúkneme aj rodičom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, čím sa pokúsime o búranie jednej z bariér – medzi školou a domácim prostredím.

 1. Časový harmonogram realizácie projektu:
 • Začiatok projektu: 1. Jún  2013

 

 • Ukončenie projektu: 29. November 2013

 

 • Jún 2013: materiálno-technické zabezpečenie projekt
 • zriadenie počítačovej učebne - čitárne pre žiakov - žiaci sa budú sami podieľať na estetickej úprave miestnosti (maľovanie, výtvarné práce, nástenky, postery.....),

 

 • Júl 2013: materiálno-technické vybavenie učebne

 

 • September 2013 – November 20013: vzdelávacie aktivity v rámci interaktívnej výučby - využívanie notebookov na vyučovacom procese, dataprojektora a špeciálnych výukových softvérov, projektové vyučovanie, vlastná prezentácia projektov.
 • čitateľské popoludnia
 • čitateľské popoludnia žiakov a rodičov – „Kniha náš  kamarát.“
 • sprístupnenie učebne pre rodičov žiakov – kurz:“ Základy práce s počítačom.“

 

Myšlienka Čitárne je však dlhodobá a s aktivitami v novovytvorenej Čitárni budeme pokračovať aj po ukončení projektu.