Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Projekt:"Škola otvorená všetkým"

Cieľ projektu

Cieľ projektu:  

Cieľom projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl.
V rámci projektu bude podporovaný model inkluzívneho vzdelávania. Podstatou tohto modelu je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu.K tomu významnou mierou prispeje zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov.
Projekt má nadviazať na predchádzajúce projekty "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" a "PRINED - Projekt inkluzívnej edukácie".


Národný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje.