Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Organizácia ŠKD I. oddelenie II. oddelenie Plán práce ŠKD 2014/2015 Režim dňa v ŠKD Plán ŠKD v školskom roku 2017/2018

ŠKD

Organizácia ŠKD

VÝCHOVNÝ PROGRAM:    

VP_-_SKD-1.doc

Akcie:

Návšteva POŽIARNEHO ZBORU LC

http://zsdivin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=75

 

 

Žiadosť o prijatie do ŠKD:   

Meno_a_priezvisko_zakonneho_zastupcu_dietata.doc

 

 

 

  

 

 

Počet oddelení ŠKD: 2 oddelenia

 

Vychovávateľky:    II. oddelenie              Dajana Fekiačová

                         I. oddelenie           Valéria Vatrtová

 

 

 


 

 Vnútorný poriadok školského klubu detí pri Základnej škole Divín

 

 

I. Riadenie a organizácia školského klubu detí

 

1. Školský klub detí riadi  riaditeľka školy.

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje zástupkyňa riaditeľa školy, ktorá   stanovuje aj   úväzky pre vychovávateľky.

3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 13 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov.

 

       II. Prevádzka ŠKD

 

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.40 do 16.30 hod.
 2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
 3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

 

III. Zaraďovanie žiakov

 

 1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom žiaka.
 2. O zaradení žiaka rozhoduje riaditeľka školy.
 3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. ŠKD môžu navštevovať aj žiaci II. stupňa.
 4. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

 

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na  prípravu vyučovania, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD.
 2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje  spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
 3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať  o dobrý telesný a psychický rozvoj žiakov.
 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy a opakujú učivo.
 5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné  na tieto podujatia hradia rodičia.
 6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
 7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky.
 8. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, kuchynka, telocvičňa, ihriská a iné objekty školy.
 9. Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky zo vzdelávacích poukazov, ale aj z rodičovského príspevku a zberovej činnosti a to predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

 

V. Dochádzka žiakov

 

1.      Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič  písomne.

2.      Opustiť ŠKD bez dovolenia  vychovávateľky je neprípustné. Odísť skôr môže žiak, ak sa preukáže lístkom od rodiča. Dieťa nebude uvoľnené z ŠKD na základe telefonátu zákonným zástupcom.

3.      Bez písomného súhlasu  zákonného zástupcu vychovávateľka nevydá žiaka cudzej osobe, neplnoletému súrodencovi a ani rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti so žiakom.

4.      Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len  na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak  až v čase od 14.45 hod. do 16.30 hod.

5.      Dlhodobejšiu neprítomnosť žiaka, ohlási rodič vychovávateľke.

6.      Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

7.      Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6. 30 do 7.30 hod., zodpovedajú rodičia.

 

 

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 

1.      Za bezpečnosť žiakov počas celého  ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2.      Prechod žiakov z vyučovacieho procesu do ŠKD v rámci školy zabezpečujú vychovávateľky, prípadne zastupujúci učiteľ.

3.      Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

4.      Počas vyučovania náboženskej výchovy vychovávateľka preberá žiakov, ktorí nenavštevujú náboženskú výchovu.

5.      Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná  poučiť žiakov o bezpečnosti.

6.      Pri činnostiach organizovaných mimo objektu  ŠKD  môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.

7.      Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia  alebo výkon činnosti, určí riaditeľka školy  alebo jeho zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov.

8.      V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne  napíše záznam o úraze.

9.      Nosenie drahých a nebezpečných predmetov  do ŠKD je zakázané.

10.  Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

11.  Žiaci majú mať svoje osobné veci / vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky.../ označené pre prípad odcudzenia.

12.  Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka  v spolupráci s rodičmi a pedagógom zodpovedným za poistenie žiakov.

13.  Pri  vychádzkach, výletoch a iných podujatiach  mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

14.  Z miesta konania žiak môže byť uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

15.  Ak zistí vychovávateľka u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

 

VII. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 

 1. Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD je určený VZN obce.
 2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca raz za mesiac, vždy do 25. v mesiaci, pričom  zákonný zástupca uhradí dvojmesačnú platbu v jednom mesiaci.
 3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 5. Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľka školy rozhodnúť  o znížení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.
 6. Spôsob úhrady za pobyt žiakov v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne: vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok a vydá mu doklad o zaplatení a vybrané peniaze odovzdá ekonómke školy.
 7. Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení zo školského klubu.
 8. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD, ktorý je v hmotnej núdzi uhrádza zákonný zástupca 2-krát ročne, vždy do 25. v príslušnom mesiaci.

 

 

 

VIII. Prevádzka ŠKD

 

 

06. 30 – 7. 40 hod.                                      príchod detí do ŠKD

                                                                  odchod na vyučovanie

 

11. 05 – 16. 30 hod.                                    príchod detí do ŠKD

                                                                 výchovná činnosť

 

 

 

Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2006.

Vnútorný poriadok ŠKD bol aktualizovaný 2.septembra 2009.

Vnútorný poriadok ŠKD bol aktualizovaný 1.septembra 2012.

 

 

 

V Divíne 27.8.2012                                     ...............................................

                                                                          Mgr. Aneta Zvarová

                                                                             riaditeľka školy