Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Voľné pracovné miesta

Psychológ, školský psychológ

Miesto výkonu práce:  Základná škola Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín

  Pracovný úväzok : 50%

  Termín nástupu: 01.02.2017

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.01.2017

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

 

Ďalšie požiadavky
    a) ovládanie štátneho jazyka,
    b) spôsobilosť na právne úkony,
    c) vek nad 18 rokov,
    d) zdravotná spôsobilosť,
    f) bezúhonnosť.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
    • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
    • motivačný list,
    • osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
    • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
    • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu
    Ďalšie požiadavky
    Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
    Do 20. januára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

    Žiadosti zasielať na adresu:
    Základná škola Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Číslo výberového konania: VK 1/2017 – PSYCH

Kontaktné informácie

 
Základná škola
Lúčna 8
98552 Divín
zsdivin.edupage.org
0474397315
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Aneta Zvarová
0905572954