Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Projekt:"Modré školy"

„Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín”

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Supported by a grant from Iceland,Liechtenstein, Norway.

Co - financed by the State Budget  of the Slovak Republic.   

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Názov projektu:  Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín

Výstupy projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Zhrnutie projektu:

Škola chce aktívne reagovať na zmenené klimatické podmienky prostredníctvom projektu, kde jeho nosnou časťou je zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie. V rámci projektu je navrhnutých 6 druhov opatrení na zadržanie dažďovej vody a jej následné využitie. Jedná sa o tieto opatrenia:

  • vybudovanie vodného rezervoára za telocvičňou školy s objemom  135m3 na zachytenie dažďovej vody a postupné zasakovanie
  • osadenie certifikovaného podzemného zásobníka  o objeme 10 m3, kde zachytená voda zo striech školy sa bude využívať na kvapkovú závlahu areálu školy
  • osadenie nadzemných nádrží na dažďovú vodu, ktoré budú zachytávať vodu z jednotlivých žľabov, takto zachytená voda sa bude využívať na polievanie výsadieb a popínavých rastlín
  • vybudovanie dažďovej záhrady
  • vytvorenie vegetačnej steny z popínavých rastlín za účelom zvýšenia výparu
  • výsadba stromov v počte 20 kusov

 

Okrem adaptačných opatrení v rámci projektu sú vypracované učebné osnovy pre žiakov so zameraním na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu klímy.

Do projektu bude zapojených 251 žiakov prostredníctvom výuky k danej téme a to v každej triede v počte 3 vyučovacie hodiny, v 15 triedach.

Okrem teoretickej prípravy sa žiaci priamo oboznámia na realizovaných adaptačných opatreniach o využití a význame dažďovej vody.

Do projektu budú zapojené aj miestne občianske združenia a organizácie.

O význame projektu bude informovať prostredníctvom stretnutí na plánovaných konferenciách, ako aj na stretnutiach s laickou verejnosťou. Taktiež projekt budeme prezentovať aj našim družobným školám.

užitočné odkazy:

Modrá škola:    http://www.eeagrants.sk/prisposobenie-sa-zmene-klimy/

Opis projektu v anglickom jazyku / Project Description in English language

Extending retention biotechnical measures and teaching of modern capturing rainwater utilization in primary schools Divin increased environmental awareness of local communities .

 

The school wants to actively respond to changing climatic conditions through the project , where the main part is rainwater harvesting and its subsequent use . The project is proposed six kinds of measures to detain storm water and rainwater utilization . These are the following measures :

 - Build a water reservoir for the school with a capacity of 135 cubic meters to capture

  rainwater and gradual infiltration

- Installation of a certified underground storage volume of about 10 cubic meters , where

  trapped water from the roofs of the school will be used for drip irrigation campus

- Installation of above ground rainwater tanks that will collect water from individual troughs

 , thus trapped water will be used for watering plantings and climbing plants

- build a rain garden

- Establishment of vegetation wall of climbing plants to increase evaporation

- Planting trees in the number of 20 pieces

 

In addition to the proposed adaptation measures in the project are developed curriculum for students with a focus on storm water management and its link to climate change . The project will involved 279 students through the teaching of the subject and in each class the number 3 lessons . In addition to theoretical training , the students acquaint themselves directly implemented adaptation measures on the use and importance of rainwater . The project will involve the local citizens' associations and organizations and Parent Association for Elementary School Divin , company densiflora , Juniper Civic Association , CEEV resin , community Divin .

 

The importance of the project will inform you via the web site , meetings scheduled conferences as well as meetings with the general public . Also, we will present the project and the twin our schools

Počet návštev: 2271618