Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

 • Čokoládová tretra

  Do galérie Čokoládová tretra boli pridané fotografie.

 • Beh o pohár Matice slovenskej

  Do galérie Beh o pohár Matice slovenskej boli pridané fotografie.

 • Prvomájový výstup na Šušňov vrch

  Do galérie Prvomájový výstup na Šušňov vrch boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 30.04.2018.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude zabezpečená ani prevádzka školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 02.05.2018.

   

 • Jazykový letný denný tábor pre deti.

  Týždeň zábavy a vzdelávania sa v AJ s „native” lektorom Jazykovej školy SIDAS Košice  počas letných prázdnin pre deti od 6 do 16 rokov. Anglický detský letný tábor bude trvať od pondelka do piatku, pričom každý deň bude pozostávať z 8-hodinového vzdelávacieho programu. V skupine bude 13 až 20 detí, ktoré pod vedením plne vyškoleného “native” lektora zažijú kopec zábavy s pravou angličtinou.

  Tábor sa uskutoční v priestoroch Základnej školy v Divíne v  termíne:  od  23. 07. – 28. 07. 2018 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

     Poplatok za tábor je 52€/dieťa/týždeň. Poplatok zahŕňa odmenu pre lektora, teplý obed, pitný režim dieťaťa a pracovné pomôcky.

  Prihlásiť sa môžete do 19. mája 2018 na emailovej adrese zsdivin@centrum.sk, alebo osobne v riaditeľni Základnej školy v Divíne. Podmienkou prihlásenia je úhrada poplatku do 31.5.2018, ktorý uhradíte v riaditeľni Základnej školy v Divíne. Kapacita tábora je obmedzená. V prípade veľkého záujmu, rozhoduje dátum podania prihlášky a uhradenie poplatku do 31.5.2018.

   

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Turistický výstup
 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia, milí predškoláci!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019,, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 (pondelok) o 15.00 hod. v školskej jedálni.

  Zapisujú sa deti narodené : OD  1. SEPTEMBRA  2011      DO 31. AUGUSTA  2012

  Rodičia sa dostavia na zápis s dieťaťom a donesú :

  1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

  2.  Rodný list dieťaťa

  3. Farbičky a ceruzku

  Účasť obidvoch rodičov je nutná! 

  Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

  Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

  • Rozhodnutie o prijatí do školy
  • Rozhodnutie o neprijatí do školy
  • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

   Ponúkame Vám:

  • vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, dva cudzie jazyky (nemecký/ruský jazyk od ý. ročníka)
  • posilnenie hodín informatickej výchovy a informatiky
  • posilnenie hodín telesnej a športovej výchovy
  • podporu záujmov vašich detí vo voľnom čase - široký výber záujmových útvarov
  • zabezpečenie pestrej činnosti v školskom klube detí (družina) od 6:30 do 16:30
  • 3 počítačové učebne, 2 jazykové učebne, 6 odborných učební, tabletovú učebňu, multimediálnu učebňu, učebňu pre tvorivé dielne, prírodovednú učebňu
  • triedy vybavené  bielymi keramickými tabuľami a dataprojektormi
  • školskú knižnicu
  • telocvičňu s posilňovňou
  • futbalové ihrisko s umelou trávou
  • melodické zvonenie
  • zabezpečenie kvalitnej a pestrej stravy pre Vaše dieťa
  • spoluprácu s  Cirkevnou základnou umeleckou školou – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, spevu, tanca
  • vkusne upravený školský areál
  • individuálny prístup k žiakom
  • školský psychológ a špeciálny pedagóg pre žiakov a rodičov priamo na škole
  • organizovanie tradičných podujatí školy a  pestrej mimoškolskej činnosti
  • a ešte všeličo iné ...
  • možnosť objednať pracovné zošity  (škola objednáva do 24. apríla 2018 za nižšie ceny) v hodnote spolu  12  €
 • Vybíjaná

  Do galérie Vybíjaná boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Otvorená hodina pre žiakov MŠ

  Do galérie Otvorená hodina pre žiakov MŠ boli pridané fotografie.

 • Informácie pre žiakov a rodičov 9. ročníka

  TESTOVANIE 9 – 2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

  TERMÍN : 21.03.2018   NÁHRADNÝ TERMÍN: 05.04.2018

  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY - talentové skúšky

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

  TERMÍN : DO 20.02.2018

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  TERMÍN : 25.03. – 15.04.2018

  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke školy na ostatné učebné a študijné odbory vrátane 8 –ročných gymnázií

  TERMÍN : do 10.04.2018

  PRIJÍMACIE POHOVORY

  1.kolo 1.termín prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
              TERMÍN :    14.05.2018

  1. kolo 2.termín  prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
              TERMÍN :    17.05.2018

  2. kolo prijímacích skúšok
              TERMÍN : 19.06.2018

  ZÁPIS ŽIAKA NA STREDNÚ ŠKOLU

  Zápisný lístok si prevezme po rozhodnutí o prijatí na SŠ zákonný zástupca žiaka u výchovnej poradkyne školy

  Pri výbere strednej školy Vám pomôžu aj tieto webové stránky:

  www.svsmi.sk/prehlady.aspx

  www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

  www.zoznamskol.eu

   

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2017, končia 05.01.2018. Do školy sa nastupuje 08.01.2018. Prajeme Vám nech sú pre Vás tieto sviatky požehnané a radostné. Nech všetky vaše želania a sny stanú sa skutočnosťou a nech Vás pocit radosti naplní počas celého roka.

 • Vianočná akadémia

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie LACI STRIKE a STREET DANCE ACADEMY
 • Vianočná akadémia

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu spojenú s Vianočnou burzou, ktorá sa uskutoční 21.12.2017 o 17:00 v Kultúrnom dome v Divíne. Čaká Vás príjemná predvianočná atmosféra plná čarovných detských vystúpení.

   

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 15.12.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 18.12.2017.

   

 • Práca odborných zamestnancov

  Do galérie Práca odborných zamestnancov boli pridané fotografie.

strana: