Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Aneta Zvarová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 83
Základná obsluha počítača 8
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Anna Králiková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 85
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Veronika Antonyová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 77
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Vyučovanie informatickej výchovy 0
Mgr. Jarmila Balážiková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 199
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Rozširujúce štúdium informatiky 60
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Belková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 68
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ivan Boženík Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy 10 10
Mária Burdejová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 88
Tvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru základnej umeleckej školy a hudobnej výchovy na základnej škole 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Pavel Drugda Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14 52
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Dajána Fekiačová Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6 60
Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania 14
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 0
Jarmila Hadašová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 15
Mgr. Zuzana Kašinová Video experiment vo vyučovaní fyziky 7 93
Informatika pre druhý stupeň základných škôl 60
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 0
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 8
Mgr. Gabriela Kozová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 59
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Janka Malčeková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 66
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 20
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Katarína Mišove Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 13
Mgr. Alena Ružinská Rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 60 123
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 0
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ing. Ľudmila Strečková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 68
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 60
Mgr. Ludmila Štupáková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 99
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Kreativizácia osobnosti učiteľa 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Mgr. Ján Tršo Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia v primárnom vzdelávaní 21 65
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov 13
Mgr. Jana Tušimová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 2 90
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Cabri geometria - základný kurz 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Valéria Vatrtová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Janka Véghová Urbancová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 103
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Kvalifikačné vzdelávanie v študijnom programe nemecký jazyk a literatúra 80
Mgr. Dana Vranová Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12 43
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Pavla Zvarová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 45
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.09.2018