Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Aneta Zvarová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 68
Základná obsluha počítača 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Anna Králiková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 62
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Veronika Antonyová Základná obsluha počítača 8 110
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Jarmila Balážiková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 206
Rozširujúce štúdium informatiky 60
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Eva Belková Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12 60
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Ivan Boženík Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy 10 10
Mária Burdejová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 80
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru základnej umeleckej školy a hudobnej výchovy na základnej škole 14
Mgr. Pavel Drugda Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 39
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14
Dajána Fekiačová Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania 14 60
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 0
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6
Mgr. Jana Fridrichová Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 71
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť meddiálnej gramotnosti) 24
Jarmila Hadašová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 15
Mgr. Zuzana Kašinová Informatika pre druhý stupeň základných škôl 60 105
Video experiment vo vyučovaní fyziky 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Mgr. Gabriela Kozová Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6 6
Mgr. Soňa Laurová Regionálna výchova - voliteľný predmet v školskom vzdelávacom programe 12 69
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Janka Malčeková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Katarína Mišove Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 13
Mgr. Alena Ružinská Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 123
Rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ing. Ľudmila Strečková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 60 60
Mgr. Ludmila Štupáková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 69
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Kreativizácia osobnosti učiteľa 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Mgr. Yveta Unterfrancová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Valéria Vatrtová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 60
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Janka Véghová Urbancová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 95
Kvalifikačné vzdelávanie v študijnom programe nemecký jazyk a literatúra 80
Mgr. Dana Vranová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 35
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15


© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.10.2017