Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Aneta Zvarová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 68
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Anna Králiková Základná obsluha počítača 8 70
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Veronika Antonyová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 77
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Jarmila Balážiková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 214
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozširujúce štúdium informatiky 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Eva Belková Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Mgr. Ivan Boženík Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy 10 10
Mária Burdejová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 88
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru základnej umeleckej školy a hudobnej výchovy na základnej škole 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Pavel Drugda Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14 29
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Dajána Fekiačová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 60
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania 14
Mgr. Jana Fridrichová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť meddiálnej gramotnosti) 24 79
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Jarmila Hadašová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 15
Mgr. Zuzana Kašinová Informatika pre druhý stupeň základných škôl 60 113
Video experiment vo vyučovaní fyziky 7
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Gabriela Kozová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 14
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Mgr. Soňa Laurová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 69
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Regionálna výchova - voliteľný predmet v školskom vzdelávacom programe 12
Mgr. Janka Malčeková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 58
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Katarína Mišove Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 13
Mgr. Alena Ružinská Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 123
Rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ing. Ľudmila Strečková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 68
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 60
Mgr. Ludmila Štupáková Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12 69
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Kreativizácia osobnosti učiteľa 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Valéria Vatrtová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 60
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Janka Véghová Urbancová Kvalifikačné vzdelávanie v študijnom programe nemecký jazyk a literatúra 80 103
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Dana Vranová Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017