Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Aneta Zvarová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 68
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Anna Králiková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 70
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Veronika Antonyová Základná obsluha počítača 8 77
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Jarmila Balážiková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 214
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozširujúce štúdium informatiky 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Mgr. Eva Belková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 60
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Ivan Boženík Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy 10 10
Mária Burdejová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 88
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Tvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru základnej umeleckej školy a hudobnej výchovy na základnej škole 14
Mgr. Pavel Drugda Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 29
Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14
Dajána Fekiačová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 60
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania 14
Mgr. Jana Fridrichová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 79
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť meddiálnej gramotnosti) 24
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Jarmila Hadašová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 15
Mgr. Zuzana Kašinová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 8 83
Video experiment vo vyučovaní fyziky 7
Informatika pre druhý stupeň základných škôl 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Gabriela Kozová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 14
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Mgr. Soňa Laurová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 69
Regionálna výchova - voliteľný predmet v školskom vzdelávacom programe 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Janka Malčeková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 66
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Katarína Mišove Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 13
Mgr. Alena Ružinská Rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 60 123
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Ľudmila Strečková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 60 68
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ludmila Štupáková Kreativizácia osobnosti učiteľa 21 69
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Valéria Vatrtová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 60
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Janka Véghová Urbancová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 103
Kvalifikačné vzdelávanie v študijnom programe nemecký jazyk a literatúra 80
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Dana Vranová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15


© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2018