Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Aneta Zvarová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 83
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Anna Králiková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 85
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Veronika Antonyová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 77
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Vyučovanie informatickej výchovy 0
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Jarmila Balážiková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 214
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Rozširujúce štúdium informatiky 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Belková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 68
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ivan Boženík Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy 10 10
Mária Burdejová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 88
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru základnej umeleckej školy a hudobnej výchovy na základnej škole 14
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Pavel Drugda Lyžiarsky inštruktorský kurz 0 52
Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Dajána Fekiačová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 60
Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania 14
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 0
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Jana Fridrichová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 79
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť meddiálnej gramotnosti) 24
Jarmila Hadašová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 15
Mgr. Zuzana Kašinová Informatika pre druhý stupeň základných škôl 60 83
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 0
Video experiment vo vyučovaní fyziky 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Mgr. Gabriela Kozová Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6 44
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Soňa Laurová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 69
Regionálna výchova - voliteľný predmet v školskom vzdelávacom programe 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Janka Malčeková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 66
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 20
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Katarína Mišove Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 13
Mgr. Viera Olšiaková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 45
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Alena Ružinská Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 0 123
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 60
Ing. Ľudmila Strečková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 68
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 60
Mgr. Ludmila Štupáková Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10 99
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Kreativizácia osobnosti učiteľa 21
Valéria Vatrtová Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Janka Véghová Urbancová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 103
Kvalifikačné vzdelávanie v študijnom programe nemecký jazyk a literatúra 80
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Dana Vranová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 43
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Pavla Zvarová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018